Hersentumor

Doneer nu!

Steun ons

Steun het werk van de Stichting Hersentumor.nl

Stichting Hersentumor.nl is een onafhankelijke organisatie, gedreven door enthousiaste vrijwilligers met een professioneel bestuur en een redactieraad. Het werk van de stichting is afhankelijk van bijdragen van particulieren en bedrijven. Er zijn geen inkomsten via subsidies van de overheid.

De bijdragen die onze stichting ontvangt zijn bedoeld om de continuïteit van de organisatie te garanderen en om optimale, onafhankelijke, betrouwbare en toegankelijke informatie beschikbaar te stellen aan patiënt en naasten.

Ook heeft de stichting tot doel om specifiek hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Hiermee willen wij actief bijdragen en investeren in de toekomst.

Wilt u ons werk steunen? Help mee en word donateur.

Word donateur!

Mocht u een bijdrage willen storten dan kunt u uw gift overmaken op: bankrekening 42.88.00.564 (ABN AMRO) te Amsterdam t.n.v. Stichting Hersentumor.nl (IBAN: NL83ABNA0428800564).

U kan ook kiezen voor een online donatie. Met een online donatie geeft u direct een eenmalig bedrag aan Stichting Hersentumor.nl.

Klik hier voor uw online donatie. 

Met een (eenmalige) gift ondersteunt u de stichting om haar werk voort te kunnen ztten. Een eenmalige gift wordt door de belastingdienst aangemerkt als een ‘gewone gift’. Gewone gift kunnen aftrekbaar zijn. De aftrekbaarheid hangt samen met de hoogte van uw inkomen (en dat van uw fiscale partner).

Fiscaal voordeel bij gewone giften is er wanneer u (in totaal) tussen de 1% en 10% van het bruto jaarinkomen schenkt met een miniumbedrag van Eur 60,00. U mag maximaal 10% van het drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box I, II en III, maar zonder de persoonsgebonden aftrek. Wanneer u een fisale partner heeft, moet ook het drempelinkomen van de fiscale partner worden meegeteld.

Periodiek schenken

Wilt u als donateur Stichting Hersentumor.nl structureel en voor minimaal vijf jaar steunen? Dan is een periodieke schenking voor u een fiscaal aantrekkelijke optie. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een gift te geven. Door periodieke schenkingen is Stichting Hersentumor.nl voor langere tijd verzekerd van financiële steun en kan zij haar doelstellingen beter verwezenlijken. Uw jaarlijkse gift is volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voorheen was voor deze vorm van schenken de tussenkomst van een notaris nodig. Dat is sinds januari 2014 niet meer het geval.

De periodieke schenking kan u belastingvoordeel opleveren als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hoe werkt het?

  • Download hier het volmachtformulier voor uw periodieke schenking. U vult de overeenkomst volledig in en ondertekent deze samen met uw eventuele echtgenoot/geregistreerd partner. U verstuurt overeenkomst, met kopieën van uw legitimatiebewijs en – indien van toepassing – van uw partner, naar Stichting Hersentumor.nl. De stichting controleert uw gegevens en voorziet de overeenkomst van een transactienummer. Na ondertekening van de overeenkomst door de stichting, wordt een exemplaar naar u teruggestuurd voor uw eigen administratie. Dit exemplaar heeft u nodig voor uw jaarlijkse belastingaangifte.

Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact (info@hersentumor.nl) met ons op. 

Testament

Wist u dat u ook aan Stichting Hersentumor.nl kunt nalaten zonder dat over wat door de stichting wordt verkregen erfbelasting (successierechten) wordt geheven door de Belastingdienst?

Mocht u informatie willen over nalaten aan Stichting Hersentumor.nl dan kunt u contact met ons opnemen via: info@hersentumor.nl

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Hersentumor.nl aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Het voordeel van schenken aan een de stichting als een ANBI is dat de stichting geen schenkbelasting behoeft te betalen over hetgeen zij ontvangt en dat de schenkers een gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunnen brengen op het belastbaar inkomen. Meer informatie op de website van de Belastingdienst en op de website van ANBI.